top of page

Algemene voorwaarden FeestzalenLindenhof

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elk tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Feestzalen Lindenhof/ The Barn bvba 4 Everything Events aangeboden.

1. Algemeen

1.1.  Vastleggen feest / event gebeurt uitsluitend via mail. Bij betalen van het voorschot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

1.2.  De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken mits betaling van de reeds geleverde diensten/goederen/ bestellingen en van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan 4Everything Events van 35% van de totale prijs zoals overeenkomen, met als minimum het voorschot. Als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht.

1.3.  Er mogen op de parking geen activiteiten worden georganiseerd die nachtlawaai veroorzaken. 

1.4.  Het terrein wordt afgesloten na elk feest en wij zullen pas terug bereikbaar zijn de eerstvolgende werkdag (maandag bij evenementen op vrijdag / zaterdag) tussen 9u en 16u. 

1.5.  De klant mag vrijblijvend, op eigen risico, gratis gebruik maken van de parking. In dat geval moeten alle voertuigen geparkeerd worden op de daartoe aangelegde plaats aan de achterzijde, voorzijde, zijkant van de zaal, waarbij de oprit (brandweg) steeds dient vrij te blijven. Na het evenement moeten alle wagens van de parking verwijderd worden. 

1.6.  Het menu en de dagindeling dienen ten laatste acht weken voor het evenement besproken te worden, na afspraak. 

1.7.  Het is niet mogelijk om eigen traiteur/catering mee te brengen. 

1.8. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

1.9.  All-in formule: er kan geen schade vergoeding verkregen worden, voor producten die buiten de wil om Feestzalen Lindenhof/The Barn niet meer voorradig zijn. Er wordt van Feestzalen Lindenhof/The Barn uit een standaard stock voorzien, rekening houden met de opgegeven aantallen en soort feest. 

 

 

2. Prijzen en betaling 

2.1.  De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, enz. Feestzalen Lindenhof behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Feestzalen Lindenhof/The Barn. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant. 

2.2. Voorschotten:

- € 1.000,00 bij reservatie grote zaal/ The Barn
- € 500,00 bij reservatie kleine zaal

2.3.  Betalingen van het volledige bedrag van het feest- het voorschot zijn te betalen 10 dagen voor het feest.

2.4. Indien annulatie of geen betaling van het volledige bedrag in de laatste 30 dagen van het feest / event zal het volledige bedrag dienen betaald te worden.

2.5. Alle facturen zijn betaalbaar aan 4Everything Events, Hazeputstraat 10, 3210 Lubbeek. Rekening nummer KBC Iban BE76 7360 6671 0095. Kredietkaarten of cheques worden niet aanvaard. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 1,5% per maand alsook met een schadebeding van15% en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen als gevolg van de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. 

 

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1.  De klant is verantwoordelijk voor de door zijn gasten aangerichte vervuiling, schade en/of diefstal aan/van meubilair, inrichting, materiaal en/of gebouw. Aangerichte schade waaronder kosten voor extra opkuis (reiniging bekleding stoelen, gordijnen e.d.) indien vereist, worden verhaald op de klant. 

3.2  Feestzalen Lindenhof/The Barn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, voor schade aan    en/of diefstal van de bezittingen en kledij van de klant en diens aangestelden en gasten, zelfs niet indien deze in de vestiaire werden geplaatst. Feestzalen Lindenhof/The Barn stelt immers niemand ter beschikking voor de vestiaire en neemt de bezittingen van klanten niet bewaarneming, het gebruik van de vestiaire is vrijblijvend en op eigen risico en gratis. 

 

 

4. Diverse bepalingen 

4.1.  Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Button
bottom of page